Wat is de Brede School Oostzaan?

De “Brede School” is geen school of gebouw maar een samenwerking van gemeente, onderwijs, kinderopvang, zorg, cultuur en sport en biedt kinderen in de basisschoolleeftijd activiteiten aan na schooltijd. Het doel is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten en hun talenten te ontplooien.  

De activiteiten

Bij de activiteiten van de Brede School Oostzaan kan elk kind zijn talent ontdekken en kijken wat hij/zij leuk vindt om te doen! We hopen dat het aanbod veel kinderen aanspreekt en dat veel kinderen zich zullen aanmelden. De activiteiten vinden op verschillende dagen en locaties plaats. Wanneer u uw kind inschrijft doet hij of zij het hele blok met de activiteit mee. Uw kind mag aan meerdere activiteiten, op iedere school/locatie, deelnemen. Let op: tijdens de activiteiten vallen de kinderen onder de wettelijke aansprakelijkheid en de verzekering van het individu. De scholen of andere partners zijn dus niet aansprakelijk. 

Onder het kopje “activiteiten” kunt u uw kind direct inschrijven bij de activiteit naar keuze, door het inschrijfformulier in te vullen. Bij elke activiteit staat aangegeven hoeveel plekken er beschikbaar zijn. Als de activiteit vol zit, kunt u ook niet meer inschrijven.

Na het verzenden van het inschrijfformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging van de inschrijving. U ontvangt op een later moment een definitieve bevestiging van deelname, met daarin een betaalverzoek. Betaalt u pas wanneer u de definitieve bevestiging binnen heeft. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de activiteit geannuleerd.

Vervoer kinderen

Het halen en brengen van en naar de activiteit van de kinderen is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Ga dus bij elke activiteit na of uw kind op de genoemde tijd en plaats aanwezig kan zijn. Voor de kinderen die gebruik maken van een buitenschoolse opvang (BSO); u moet zelf doorgeven aan de BSO dat u uw kind wilt opgeven voor een activiteit. Er wordt dan gekeken of vervoer mogelijk is. De locatie manager en de brede school coördinator overleggen met elkaar en we doen ons uiterste best om BSO kinderen aan de Brede school activiteiten te kunnen laten deelnemen. Het blijft een feit dat het vervoer niet altijd geregeld kan worden omdat de BSO zich moet houden aan het ratio kind<>pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker mag op de locatie niet achterblijven met een te grote groep kinderen. Wacht u met betalen tot dit geregeld is.
Om de rust in school en BSO te behouden is NIET mogelijk om IN DE SCHOOL TE WACHTENtot de activiteit begint of afgelopen is.U en/of uw kind kunnen evt. buiten op het schoolplein wachten tot de docent er is.

Betaling

Als u de definitieve bevestiging van deelname heeft ontvangen, wordt u verzocht om voor aanvang van de activiteit het geld over te maken naar bankrekening NL91RABO0177069589 t.n.v. de Brede School Oostzaan. Belangrijk is dat u de naam van uw kind en de naam van de activiteit vermeldt.

Annuleren

Annuleren zonder cursuskosten kan alleen tot twee weken vóór de startdatum. Bij tussentijdse beëindiging en opzegging korter dan twee weken voor de startdatum moet u het volledige cursusgeld betalen. Alleen als een nieuwe deelnemer de plaats kan innemen, is terugbetaling mogelijk.

Ideeën, wensen, vragen? 

Heeft u ideeën, opmerkingen, vragen dan kunt u dit mailen naar onderstaand e-mail-adres. Wij wensen uw kind veel plezier bij het volgen van de activiteiten van de Brede School Oostzaan!

Met vriendelijke groet,

Mieke Koopman, coördinator Brede School Oostzaan

E-mail: activiteiten.oostzaan@gmail.com

Telnr. 06-4627 2772

www.bredeschooloostzaan.nl

 

‘Door het dorp, voor het dorp!’
De activiteiten zijn voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd uit Oostzaan. De aanbieders van de activiteiten proberen we zoveel mogelijk door de plaatselijke (sport)verenigingen ‘door het dorp’ te laten uitvoeren zodat dit kan zorgen voor doorstroming naar verenigingen en het verenigingsleven wordt versterkt. Met aanbieders van activiteiten bedoelen we de (sport)verenigingen, organisaties en personen die een passende activiteit kunnen aanbieden voor de Brede School Oostzaan. Er zal contact gezocht worden met de bekende plaatselijke (sport)verenigingen met de vraag of zij een bijdrage kunnen leveren aan het activiteitenprogramma van De Brede School Oostzaan. De verenigingen kunnen hiervoor zelf ook contact opnemen met de Brede School coördinator. (Zie contactgegevens)

Locaties

De locaties waar activiteiten plaatsvinden zijn de basisscholen: De Kweekvijver, De Rietkraag, De Korenaar en De Noorderschool. Ook op kindercentrum Het Luchtkasteel, van kinderopvangorganisatie TintelTuin vinden activiteiten plaats. De sportactiviteiten vinden plaats bij de verenigingen zelf of in Sporthal Oostzaan, sportzaal De Greep of Het Twiske. Voor de natuuractiviteiten gebruiken we het bezoekerscentrum Het Twiske. Maar er kan ook van een andere locatie dan bovengenoemde locaties gebruik gemaakt worden. In het activiteitenprogramma staat achter elke activiteit waar de activiteit wordt aangeboden.
Kinderen van alle scholen mogen deelnemen aan alle activiteiten. Dit betekent dat kinderen na schooltijd deel kunnen nemen aan een activiteit op een andere school dan waar zij onderwijs volgen. Hierdoor kunnen er veel verschillende activiteiten worden aangeboden. Bovendien is de Brede School Oostzaan hierdoor een ontmoetingsplaats en wordt zo de samenhang in het dorp versterkt.

Logo Brede school Oostzaan

Het logo bestaat uit 4 figuurtjes die elkaar omarmen. Elk figuurtje heeft een andere kleur die staat voor de 4 scholen in Oostzaan; De Rietkraag, De Kweekvijver, De Noorderschool en De Korenaar. Het logo symboliseert de samenwerking (de figuurtjes met de armen om elkaar heen) en het geheel lijkt op een puzzelstukje; het aanbod laten aansluiten op de behoefte van de kinderen en zorgen dat de alle activiteiten zo goed mogelijk in het programma passen zodat er zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen.